Compassie Handvest

Platform Leiden Compassiestad

Ontstaansgeschiedenis

Het Handvest voor Compassie is de Nederlandse vertaling van het Charter for Compassion. Het Charter werd in november 2009 wereldwijd gelanceerd op initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong die al vele jaren boeken publiceert over de grote wereldreligies. Zij tracht bruggen te slaan tussen de aanhangers van de verschillende levensbeschouwingen. Religieuze conflicten vormen volgens haar een zeer ernstige bedreiging voor de wereldvrede en de stabiliteit in samenlevingen.
Zij won, als belangrijke hedendaagse denker, in 2008 de prestigieuze Amerikaanse TED-Award en werd zodoende in de gelegenheid gesteld om haar wens voor de wereld om te zetten in een concreet initiatief. Karen Armstrong’s wens was dat er een Handvest voor Compassie zou komen gebaseerd op de universele Gulden Regel “Doe een ander niet aan wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan”.
“Look into your own heart, discover what it is that gives you pain and then refuse, under any circumstance whatsoever, to inflict that pain on anybody else…” (Karen Armstrong)

Handvest voor Compassie

Hieronder de volledige tekst van het handvest

“Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om:

  • compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft.
  • garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren
  • positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren
  • bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen overbruggen. Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.”

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Leiden Compassiestad

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema Compassie in onze stad Leiden te verbinden.

Leidencompassiestad@gmail.com

Initiatief van

Share This